Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900
    ۱۰ کاربرد پریز هوشمند برای خانه ها و اماکن مختلف

    ۱۰ کاربرد پریز هوشمند برای خانه ها و اماکن مختلف

    تقریبا این روزه ها همه چیز یا اکثر وسیله ها هوشمند سازی شده و آن ها میتوان را با کمک اپلیکیشن های مخصوص کنترل کرد. یکی از دستگاه ها و لوازم خانگی هوشمند پریزها هستند. هوشمندسازی این دستگاه ها زندگی را...