Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900
    آیا لامپ هوشمند وقتی خاموش است برق مصرف میکند؟

    آیا لامپ هوشمند وقتی خاموش است برق مصرف میکند؟

    لامپ های هوشمند برای خانه ها به خصوص خانه هوشمند بسیار مناسب هستند و می توانند در مقایسه با لامپ های رایج و معمولی در هزینه ها صرفه جویی کنند. با این وجود، یک سؤال ضروری در خصوص میزان مصرف این لامپ ها...