Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900
  آیا لامپ هوشمند وقتی خاموش است برق مصرف میکند؟

  آیا لامپ هوشمند وقتی خاموش است برق مصرف میکند؟

  لامپ های هوشمند برای خانه ها به خصوص خانه هوشمند بسیار مناسب هستند و می توانند در مقایسه با لامپ های رایج و معمولی در هزینه ها صرفه جویی کنند. با این وجود، یک سؤال ضروری در خصوص میزان مصرف این لامپ ها...

  ۱۰ کاربرد پریز هوشمند برای خانه ها و اماکن مختلف

  ۱۰ کاربرد پریز هوشمند برای خانه ها و اماکن مختلف

  تقریبا این روزه ها همه چیز یا اکثر وسیله ها هوشمند سازی شده و آن ها میتوان را با کمک اپلیکیشن های مخصوص کنترل کرد. یکی از دستگاه ها و لوازم خانگی هوشمند پریزها هستند. هوشمندسازی این دستگاه ها زندگی را...